Privacy Verklaring

PRIVACY REGLEMENT MOESTIJNVERENIGING DE BRINKHOEK

VERSIE FEBRUARI 2021

Als Moestuinvereniging de Brinkhoek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die je verstrekt hebt. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • De verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen je om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden door Moestuinvereniging de Brinkhoek verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het registreren van het lidmaatschap
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Onderling contact tussen de leden
 • Het voeren van de financiële (leden)administratie

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

 1. Voornaam;
 2. Tussenvoegsel;
 3.  Achternaam;
 4. Woonadres:
  1. Straat
  2. Huisnummer
  3. Postcode
  4. Woonplaats
 5. E-mailadres;
  Indirect:
 6. Tuinnummer(s)
 7. Indeling werkploeg

Voor het doel “Onderling contact tussen de leden”, worden de gegevens eventueel gedeeld met de andere leden, met uitzondering van onderdeel 4.

VERSTREKKING AAN MEDELEDEN EN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft, verstrekken wij in principe niet aan derde partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

We delen een aantal contactgegevens met de andere leden van de vereniging. Dit doen we soms via mailberichten. Daarnaast kunnen -via een voor anderen afgesloten gedeelte van de website- leden contactgegevens opzoeken van de andere leden.

BEWAARTERMIJN

Moestuinvereniging de Brinkhoek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Het bestuur is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT DE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om jouw gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Klik hier om deze privacy voorwaarden te downloaden (PDF).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.